Γνωμοδότηση της 4ης Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης : 

Δείτε τα συνημμένα