Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 61-9/2012
Ημερομηνία απόφασης: 2012-05-25
Αριθμός πρακτικού: 05/2012

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής