Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 63/2011
Ημερομηνία απόφασης: 2011-12-05
Αριθμός πρακτικού: 11/2011

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής