Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Β. Γεωργίου 23 & Τραπεζούντος ΤΚ 57013, Ωραιόκαστρο, τηλ. 2313304010, 2313304064), ως αρχή σχεδιασμού της Μελέτης Τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2 του άρθ. 7 της υπ’ αριθ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28.8.2006 ΚΥΑ (Β΄ 1225), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 4 της υπ’ αριθ. οικ. 40238/28.9.2017 ΚΥΑ (Β΄ 3759) :

Α) Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω Σχεδίου προς τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ. δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473, Αθήνα, sec.dipa@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Β) Ανακοινώνει ότι ο πλήρης φάκελος με τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της ΣΜΠΕ βρίσκεται στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου καθώς και στην Μητροπολιτική Επιτροπή  M.E. Θεσσαλονίκης-Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.»


Σχετικά αρχεία  Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΓΠΣ :


Σχετικά αρχεία  Τροποποίησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε. Ωραιοκάστρου Π.Ε. Θεσσαλονίκης Β2΄ Στάδιο :

Print Friendly, PDF & Email