ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ, 04/03/2015
ΘΕΜΑ: ”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ΄΄ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ.

 

Μετά από ερωτήσεις ενδιαφερομένων διευκρινίζουμε τα κάτωθι:

1 . Ισχύει για όλα τα είδη: Εφόσον σε οποιοδήποτε είδος, η συσκευασία του ζητούμενου είδους, είναι διαφορετική από τη συσκευασία του προσφερόμενου είδους, ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής δύναται να διαμορφώσει αντίστοιχη συσκευασία με τη ζητούμενη (π.χ. 500 τεμ. ζητούμενο είδος, 100 τεμ.Χ5 = 500τεμ. προσφερόμενο είδος από τον προμηθευτή), αρκεί να επισυνάψει έγγραφο (υπεύθυνη δήλωση) όπου να διευκρινίζεται η αντιστοιχία αυτή.
2. Όσο αφορά το άρθρο 7 της Διακήρυξης (Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών) και ειδικότερα την περίπτωση γ)., διευκρινίζουμε ότι πάνω στις προσφορές των διαγωνιζομένων θα αναγράφεται ως αριθμός της διακήρυξης ο αριθμός της μελέτης του διαγωνισμού που αφορά , είτε ο αριθμός του πρωτοκόλλου της περίληψης της διακήρυξης.

Print Friendly, PDF & Email