ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ”

 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2018-2019) ,

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ,

 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ  ΑΞΙΑΣ  40.533,12 ΜΕ ΦΠΑ

 ΚΑΙ CPV: 34927100-2

 

Δείτε τη διακήρυξη εδώ

Δείτε την περίληψη εδώ

Print Friendly, PDF & Email