ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
dimarxos@oraiokastro.gr

24 Απριλίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αστέριος Γαβότσης: «Πρωταρχικό μας μέλημα
η ασφάλεια των παιδιών»

Στον έλεγχο και την πιστοποίηση των 40 παιδικών χαρών του δήμου Ωραιοκάστρου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και των σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων, προχωρά η εταιρεία ελέγχων και πιστοποιήσεων EUROCERT, διαπιστευμένος –από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ)- φορέας ελέγχου.

Στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας για την ασφάλεια των παιδικών χαρών ο δήμος πρέπει να εφαρμόζει την Υ.Α. Αρ.28492 (ΦΕΚ 931/Β/18-5-2009) και παράλληλα να μεριμνά για την ασφάλεια του εξοπλισμού και του χώρου των παιδικών χαρών της ευθύνης του.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 44 α.π.30681/2014 του υπουργείου Εσωτερικών θα πρέπει για όλες τις υφιστάμενες παιδικές χαρές του δήμου Ωραιοκάστρου, προκειμένου να λειτουργήσουν νόμιμα, να εκδοθεί βεβαίωση καταλληλότητας λειτουργίας συνοδευόμενη από το ειδικό σήμα. Για το λόγο αυτό με την υπ αριθμόν απόφαση 146/ αρ. πρωτ. 7506 (20.04.15) ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Αστέριος Γαβότσης ανέθεσε μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό στην εν λόγω εταιρεία τον έλεγχο και την πιστοποίηση του συνόλου των παιδικών χαρών του δήμου προϋπολογισμού 6.150. ευρώ σε δύο φάσεις.
Στην Α’ φάση θα γίνει από την ανάδοχο εταιρεία επιτόπου αρχική επιθεώρηση- προέλεγχος της κατάστασης του χώρου εγκατάστασης κάθε παιδικής χαράς του δήμου, του υπάρχοντος εξοπλισμού και της οργάνωσής της. Ο αρχικός έλεγχος των παιδικών χαρών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων οπτικό και διαστασιολογικό έλεγχο εξοπλισμού, σύνταξη αναλυτικής τεχνικής έκθεσης ελέγχου, υπόδειξη εγγράφως τυχόν διορθωτικών επεμβάσεων που επιδέχεται ο υφιστάμενος εξοπλισμός, έκδοση του απαιτούμενου Πιστοποιητικού συμμόρφωσης σε περίπτωση που δεν προκύπτουν μη συμμορφώσεις ή ελλείψεις της παιδικής χαράς.
Στη Β’ φάση για τις παιδικές χαρές που προέκυψαν μη συμμορφώσεις ή ελλείψεις από την Αναλυτική Τεχνική Έκθεση και αφού γίνουν διορθωτικές παρεμβάσεις από τον δήμο στον υφιστάμενο εξοπλισμό με βάση τις υποδείξεις του αναδόχου από τον προέλεγχο της Α’ φάσης, θα ακολουθήσει επαναληπτική επιθεώρηση (όπου απαιτείται) και έκδοση του απαιτούμενου Πιστοποιητικού συμμόρφωσης κάθε παιδικής χαράς.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της α’ φάσης θα ακολουθήσουν οι διορθωτικές παρεμβάσεις της δημοτικής αρχής και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η β’ φάση.
«Η ασφάλεια των παιδιών είναι αδιαπραγμάτευτη και πρωταρχικό μέλημα της διοίκησης. Τις προηγούμενες ημέρες προχωρήσαμε στην ανάθεση του ελέγχου και της πιστοποίησης και των 40 παιδικών χαρών, που υπάρχουν στον δήμο μας και πιστεύουμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είμαστε σε θέση να παραδώσουμε στους δημότες μας ασφαλείς παιδικές χαρές για τα παιδιά τους», ανέφερε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Αστέριος Γαβότσης συμπληρώνοντας ότι έχει ήδη ξεκινήσει η συμμόρφωση των χώρων των παιδικών χαρών με την κοπή των χόρτων και την απομάκρυνση των σκουπιδιών, που υπήρχαν στο χώρο.

Αυτοτελές γραφείο επικοινωνίας
και δημοσίων σχέσεων

Print Friendly, PDF & Email