Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 04/2013
Ημερομηνία απόφασης: 2013-03-04
Αριθμός πρακτικού: 02/2013

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας