• Ο Δήμος Ωραιοκάστρου αναρτά σήμερα ημέρα Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022 τους προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης, Επιτυχόντων και Απορριπτέων της υπ’ αρ. 15708/13-07-2022 Ανακοίνωσης για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του έργου “REMOTE HEALTHCARE SERVICE PROVISION” με το ακρωνύμιο “REMOTECARE” του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020.
  • Κατά των πινάκων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση ατελώς μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στο διαδικτυακό μας τόπο.
  • Η ένσταση υποβάλλεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με ηλεκτρονικό τρόπο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση prokirikseis@oraiokastro.gr του Δήμου Ωραιοκάστρου.
  • Πληροφορίες/διευκρινήσεις στα τηλέφωνα του Γραφείου Προσωπικού: 2313304087-76-88, κατά τις ώρες γραφείου.

 

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ.

Print Friendly, PDF & Email