Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 10/2011
Ημερομηνία απόφασης: 2011-04-20
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 10202
Αριθμός πρακτικού: 03/2011

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής