Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 13/2011
Ημερομηνία απόφασης: 2011-05-24
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 16222
Αριθμός πρακτικού: 04/2011

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής