Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 268/2008
Ημερομηνία απόφασης: 2008-07-15
Αριθμός πρακτικού: No12

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου