Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 302/2023
Ημερομηνία απόφασης: 20231003
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 9ΒΧ7ΩΗΖ-ΒΒΥ
Αριθμός πρακτικού: 37

Συνημμένο αρχείο: 302ada.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής