Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 254/2022
Ημερομηνία απόφασης: 20220704
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ψ3ΨΚΩΗΖ-Κ4Β
Αριθμός πρακτικού: 27/04-07-2022

Συνημμένο αρχείο: 254_apofasi_2022.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής