ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ

6/5/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ενημερώνουμε τους υπό κατάταξη στρατευσίμους που προτίθενται να κάνουν χρήση αναβολής λόγω σπουδών , να τακτοποιούν εγκαίρως την σχετική διαδικασία στα ΚΕΠ προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

 

α. αίτηση (διατίθεται στα Στρατολογικά Γραφεία ή στα ΚΕΠ),
β. πρόσφατο πιστοποιητικό σπουδών για στρατολογική χρήση από τη Γραμματεία της σχολής που φοιτούν και έχει εκδοθεί για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος-εξάμηνο
γ. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

-Σε περίπτωση κατάθεσης δικαιολογητικών από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση.
-Προαιρετικά συστήνεται να υπάρχει πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων, καθόσον σε ορισμένες περιπτώσεις ο τόπος εγγραφής στα μητρώα αρρένων δεν αναγράφεται στο πιστοποιητικό σπουδών ή αναγράφεται εσφαλμένα.
-Τα δικαιολογητικά που έχουν διατυπωθεί σε ξένη, διεθνώς γνωστή γλώσσα, γίνονται δεκτά μόνο αν είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Print Friendly, PDF & Email