Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 93/2008
Ημερομηνία απόφασης: 2008-02-19
Αριθμός πρακτικού: Νο3

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου